paramythianews

Nέα από δήμο Σουλίου – Θεσπρωτία – Ήπειρο

5 μέρες η εμποροπανήγυρη στην Γλυκή

Η θρησκευτική εμποροπανήγυρη, σύμφωνα με την υπ  αριθμ 57/2023   κανονιστική απόφαση  του  Δ.Σ. για το έτος 2023, διάρκειας πέντε (5) ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Νόμου  4849/2021, θα  διεξαχθεί στο Δήμο Σουλίου και στην Τ. Κ. Γλυκής κατά το χρονικό διάστημα από 11 μέχρι 15 Αυγούστου 2023  επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Αυγούστου).

Ο χώρος που θα διατεθεί για την λειτουργία της εμποροπανηγύρεως θα είναι στην Τοπική Κοινότητα Γλυκής και στη θέση Πλατεία Γλυκής συνολικού εμβαδού 1600 τ. μ. Στον ανωτέρω χώρο θα αναπτυχθούν ογδόντα έξι (86) παραπήγματα, διαστάσεων καθενός μέτρων : 3Χ3 (9 τ.μ.), με μία πρόσοψη τριών (3) μέτρων, με την επιμέλεια και την ευθύνη του Δήμου μας. Στα ανωτέρω παραπήγματα συμπεριλαμβάνονται έξι (6) παραπήγματα που θα διατεθούν με κλήρωση για διάθεση παραδοσιακών γλυκισμάτων και παγωτών, όπως παγωτό χωνάκι, λουκουμάδες, χαλβάς και άλλα.

Επίσης θα διατεθούν 30 μέτρα (τρέχον μέτρο) δίπλα από την πλατεία.

Η παραχώρηση της χρήσης και η διάθεση των χώρων θα γίνει σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 16 του Ν. 3769/΄09, του άρθρ. 19 του Β.Δ. 24-9/20.10.΄58 (δικαίωμα χρήσης κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών), καθώς και κάθε σχετικής ισχύουσας διάταξης.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων  θα  υποβληθούν  στο  Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου από  24-07-2023 ημέρα Δευτέρα  έως και την  02-8-2021 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 14:00, με συνημμένα  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά ( κατά περίπτωση )  &  ηλεκτρονικά  με  e–Mail: protocol@paramythia.gr

  1. Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.
  2. Άδεια λαϊκής αγοράς
  3. Άδεια Κυριακάτικης αγοράς
  4. Άδεια υπαίθριου εμπορίου
  5. Διοικητική άδεια του άρθρου 45 του Ν. 4497/2017 κατά περίπτωση
  6. Επαγγελματίες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης
  7. Πιστοποιητικό υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων
  8. Άδεια Διαμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς)      
  9. Υπεύθυνη δήλωση για κατοχή πυροσβεστήρα.
  10. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών αποδέχεται τα όσα αναφέρονται στο παρόντα κανονισμό.

 *Τη βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας  εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών. (παρ.3 άρθρο 38 Ν.4497/17)

Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να συμμετέχει στις αγορές των δήμων όλης της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει:

α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,

β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,

γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,

δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,

ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

 Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε ατομικά από τον ενδιαφερόμενο, είτε με εξουσιοδότηση προσώπου, θεωρημένη από Κ. Ε. Π. ή άλλη δημόσια αρχή, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου μας, είτε ταχυδρομικά.  Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης λαμβάνεται αυτή της σφραγίδας των ΕΛ.ΤΑ.  ή της εταιρίας Courrier.

 Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τον Δήμο σύμφωνα με όσα στο άρθρο 285 του ν.3463/2006 αναλυτικά αναφέρονται.

     Το τέλος χρήσης των χώρων της εμποροπανηγύρεως ανά παράπηγμα ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €) για τα έξι (6) παραπήγματα που θα διατεθούν με κλήρωση για τη διάθεση παραδοσιακών γλυκισμάτων και παγωτών, όπως παγωτό χωνάκι, λουκουμάδες, χαλβάς και άλλα και το ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ για όλα τα υπόλοιπα ογδόντα (80) παραπήγματα.

Επίσης θα διατεθούν 30 μέτρα (τρέχον μέτρο) δίπλα από την πλατεία με τέλος χρήσης εβδομήντα (70) ευρώ ανά τρέχον μέτρο

Η ημερομηνία της κλήρωσης θα γνωστοποιηθεί ανακοινωθεί στο site του Δήμου Σουλίου www.dimossouliou.gov.gr.

Πληροφορίες: 2666360135

Κατεβάστε την Κανονιστική από εδώ

Κατεβάστε την αίτηση από εδώ

Θέλετε να μας στηρίξετε;

Μια δωρεά από εσάς μας είναι πολύτιμη. Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο της paypal για ασφάλεια: